¥85.00.com
 • ¥85.00.com
 • ¥90.00.net
 • ¥15.00.xyz
 • ¥10.00.top
 • ¥90.00.org
 • ¥130.00.info
 • ¥70.00.name
 • ¥290.00.me
 • ¥85.00.in
 • ¥155.00.cc
 • ¥50.00.biz
 • ¥25.00.mobi
 • ¥65.00.co
 • ¥25.00.asia
 • ¥200.00.pw
 • ¥150.00.vip

国内接口域名必须实名认证并通过审核后才能正常解析使用,支持备案;国外接口域名无需实名,但不支持备案。

后缀 注册 续费 转入 接口
.com ¥85.00 ¥85.00 ¥85.00 国外
.net ¥90.00 ¥90.00 ¥90.00 国外
.xyz ¥15.00 ¥80.00 ¥80.00 国内
.top ¥10.00 ¥30.00 ¥30.00 国内
.org ¥90.00 ¥90.00 ¥90.00 国外
.info ¥130.00 ¥130.00 ¥130.00 国外
.name ¥70.00 ¥70.00 ¥70.00 国外
.me ¥290.00 ¥290.00 ¥290.00 国外
.in ¥85.00 ¥85.00 ¥85.00 国外
.cc ¥155.00 ¥155.00 ¥155.00 国外
.biz ¥50.00 ¥100.00 ¥100.00 国内
.mobi ¥25.00 ¥120.00 ¥120.00 国内
.co ¥65.00 ¥160.00 ¥160.00 国内
.asia ¥25.00 ¥110.00 ¥110.00 国内
.pw ¥200.00 ¥200.00 ¥200.00 国外
.vip ¥150.00 ¥150.00 ¥150.00 国外
在线客服

QQ客服

微信客服